Hy vọng nhò anh giúp phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

giò làm. Míỏn Bắc đưọc giải phóng, ông vội vã vê Hà Nội, nhưng gia đinh đẳ dì cư cả.

Gặp một số bạn cũ, ông hỏi vồ Tâm Trinh ihì đưọc biết, sau khi ông trón di, Tâm Trinh bị gia đình ủp gà cho Khanh. Tuy nhiổn, sau đó một thòi gian, nguòi ta nghe nói là Tâm Trinh dã bỏ Khanh để di theo mội ngưâi khác. Ông cảm mua bảo hiểm ô tô thấy vô cùng cô đon và buồn mua bảo hiểm ô tô tủi. Ỏ đon vị ngưòi ia nhin ông bằng con mắt ghẻ lạnh, vồ nhà thì thần thích cháng còn aí, tình yồu cũng bị phản bội,. Ồng làm don xin giải ngũ nhưng cỏng việc lúc này vấnt còn cần đến tay nghồ của ông, nẽn trên không cbấp nhận. Nhận đucc tin Mai Quí Cảnh dã hy sinh trôn chiến truòng Đicn Biên, anh vội về nhà mẹ nuôi 0 Thanh Hỏa dể chia buồn và. o đây ông đã gặp bà Mai Lệ Chi, vọ ông bâv giò. Khi được nghe mẹ nuôi ké về hoàn cảnh Lệ Chi, ông đã thực sụ thông cảm và thưong yêu ngưòi con gái đày bất hạnh. Sau khi cuói ông dưa vợ về căn nhà cũ ò Hà Nội, vọ ông và cụ Công dã dọn đẹp sửa sang lại căn nhà.

Do vùa làm vừa học, qua các tài liệu kỹ thuật của nưóc ngoài, tay nghồ của ỏns mỗi ngày một giỏi.

Một số kỹ sư mói tót nghiệp ỏ các trường ra cũng đều kính phục ông về nghề nghiộp.

Ông có ngò dâu chính đíôu đó đã giữ ông lại trong quân dội cho đến gàn phút chót của cuộc chiến đấu chống Mỹ. Năm 1974 phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô ỗng dưọc về hưu vói cấp phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô bậc thiếu úy. Mội cấp mà ông đã nhận cách giá bảo hiểm ô tô đấy hai mươi giá bảo hiểm ô tô ba năm. Và bây giò ông duọc tbãm lại Hỏa Lò, noi mà cách đây hon ba muoi nầm, bố Tâm Trinh đã làm nghe gác ngục. 13hận được điện của Thanh Hà báo tin cha bị bắt. Lan tức tốc về Hà Nội để xem tình hình ra sao.

Thoạt đầu, cô định đi báo cho Phong biết, hy vọng nhò anh giúp. Bà Lệ Chi đã ngãn lại và nghiêm nghị bảo con:Lan hãy nghe mẹ đây! Con đừng để cho anh ta dính vào chuyện này.

Post Comment