Nhà thò cũng được quét dọn sạch bong văn hóa Việt Nam

cho sát nhập cả Yí\o Trằn ty, đặt dưới quyền một đốc trấn ìà quan vàn.

dưởi quyên có một. tuần thủ là quan võ 1
Cùng vì muôn giản tiện trong việc chi tiêu mà các ngoại trấn, tức các tràn I biên giới, được.

Vì thế mới có chuyện lạ đồi, chức Đốc trấn Lạng Sơn lại do trấn thủ Sơn Nam kiêm nhiệm! Vị đạì quan này suôt.

Quan phủ nào các họ ở Việt Nam ngại các họ ở Việt Nam đường sá xa xôi cách trò thì gửi thư qua đường chạy trạm, trình bẩm, xin chỉ thị giải quyết. Việc cai quản gián tiếp như vậy, gây nhiều phiền nhiễu, nên khi khuyết chân tri phủ Trường Khánh, Triều đình quyết. Theo lệ, sau sáu năm giữ chức, không phạm lỗi lầm» được dự khảo, có nhiều thành quả sẽ được thăng cấp- Đình. Hiểu rằng, Triểú dinh thâ„K S“ z
minh miếng xưdng khó nhá! Biết vạy, nhung ¿tail Tiệp
không cheạ từ, vì ông nghĩ.

*
* *
Sau tết ông Táo, ban thò đã được bao sái , toàn bộ nhà thò cũng được quét dọn sạch bong. Đồ sơn được lau chùi, đồ đồng được đánh bóng, nghi môn, quần văn hóa Việt Nam màn được trưng lên, chiếu văn hóa Việt Nam hoa, thảm màu được. Khi công việc dọn dẹp, trang trí xong xuôi, các cánh cửa bức bàn lại đóng kín, chò đến ngày đón ông vải về ăn tết. Nhưng chiều nay, phải làm lễ cáo gia tiên về việc quan Phủ được cao thăng, phụng chỉ lai Kinh nhậm tân chức, nên bà. Gội đầu với bổ kếp, cao chanh, tắm bằng nưổc mùi ấm áp, vận bộ áo quần lụa ướp hương trầm, bụi đường. Gid đây là lúc cáo tổ tiên về cuộc xa vắng quê hương, sau gần sáu năm đằng đẵng, ông Phủ chậm rãi bưốc lên bậc. Đôi đèn lồng treo bên tấm mành hoa còn đây, màu sơn đỏ trên hàng cửa bức bàn vẫn chưa phai nhạt. Ông Phủ bưóc vào nhà thờ, trong khi bà Phủ còn đang hí húi thắp hương. Tổ tiên khôn thiêng, tất chứng giám tấm lòng thành của bà Phủ, quả thật là như vậy, trong khi ông Phủ vắng nhà, các. Ồng Phủ chắp tay đứng trước ban thò, đợi bà châm xong lư hương trầm, ông tháo giày, bước lên bục, trong không khí. Khấn xong, ông vẫn quỳ gối, cúi đầu, chắp tay trưốc ngực, đôi mắt nhắm nghiền, dưông như, ông dành giây phút. Sau giây phút im làng văn hóa các dân tộc Việt Nam lặng, ông vái tạ, rồi đứng dậy, n bước rời khỏi bục lễ, nhường chỗ cho bà Phủ quỳ lạy làng văn hóa các dân tộc Việt Nam p tiên. Xong xuôi công việc, bà cùng ông xuống gác.

Post Comment