Còn anh? – ông Tuyến hỏi tiếp phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

Vừa cỏi bỏ mũ áo, ông vừa nói vói ông Phúc:Khá năng, nhưng may khổng ảnh hưỏng đến não. Đã được xử lý tốt. Anh có thể yên tâm, phí bảo hiểm vật chất xe ô tô phút hiểm nghèo đã qua rồi phí bảo hiểm vật chất xe ô tô . Có điều không đưọc để xảy ra xúc động mạnh, càn phải theo dõi chặt chẽ. Vừa lúc hai y sinh khiêng chiếc cáng dưa Phong qua chỗ hai bác sĩ và Vân dang đứng. Ông Phúc bảo hai y sinh:Đưa ngưòi này đến giưòng số hai, gằn chỗ tôi đẻ tiện theo dõi. Thấy anh nằm im lìm như chết trôn cáng, Vân bưng mặt òa khóc và định chạy theo, Nhưng ông Phúc đã kịp giữ cổ lại,. Còn bảo hiểm ô tô bắt buộc anh? – bảo hiểm ô tô bắt buộc ông Tuyến hỏi tiếp. Ông Phúc lãng im rồi nói:Có lõ phải giữ anh ta lại đây một thòi gian, chứ chuyển về xuôi trong tình trạng này rất.

Bộ chỉ huy mặt trận dã yêu càu như thế mà. Anh giá bảo hiểm xe ô tô thấy thế nào?Bác sĩ Tuyến nhìn ông hoi lấy làm lạ, nhưng cũng giá bảo hiểm xe ô tô gặt đàu dồng ý.

Mặt tròi dã khuất sau núi. Gió chiều khua xào xạc trên rặng bạch dàn trồng dọc hai bên đuòng. Rừng núi đang chuyến dần sang màu tím sẫm. Giác Tuệ thícn su, nhân dân ỏ đây thưòng gọi là su bà Giác Tuệ vừa vội vàng bưóc, vừa tâm niôm, đổ xua di nhũng. Su bà Giác Tuệ không còn trẻ, nhung cũng chua phải đá già lắm. Tuy dã ngoài năm mưoi, nhưng dáng nguòi gọn gàng286 – 4 thanh mảnh, nuóc da trắng trỏo, dặc biột có một khuôn mặt phúc.

Sư bà đến dây từ thòi còn con gáí, dóc lòng theo dạo, thực thi rộng rãi tinh thần cứu nhân dộ thế nôn được tất. Mặc dù trụ trì trong một ngồi chùa không lốn lắm lại nằm giữa vùng rừng núi hoang vu nhưng dức độ của bà dã.

Nhưng chiến tranh dã +an đến vùng này. Chiến tranh thưòng gắn liền vối cái ác.

Post Comment